Thư viện    /  Cơ sở dữ liệu
Danh mục tài liệu các đề tài quy hoạch
Ngày đăng: 11/12/2013
Danh mục tài liệu các đề tài quy hoạch Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI (QUY HOẠCH NGÀNH)

Kí hiệu xếp giá
SĐKCB

Tên Tài Liệu

chủ nhiệm đề tài

Năm xuất bản

QHTW 01

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000 - 2010

 

2000

QHTW 02

Tờ trình quy hoạch nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990-2000

 

1989

QHTW 03-04

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2000

 

1989

QHTW 05

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam 1996-2000: Báo cáo kết thúc giai đoạn chuẩn bị (dự thảo)

 

1995

QHTW 06 - 08

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 09

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (tóm tắt báo cáo chính)

 

1998

QHTW 10

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (Các phụ lục)

 

1998

QHTW 11

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010 (bản tóm tắt)

 

2000

QHTW 12

Phụ lục chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991-1995

 

1990

QHTW 13

Dự thảo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2000

 

1989

QHTW 14

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo lần 2)

 

1997

QHTW 15-16

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010

 

1998

QHTW 17

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (báo cáo chính)

 

1998

QHTW 18

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành thủy sản 1996 - 2010 phần : Khai thác hải sản

Nguyễn Duy Chỉnh

1998

QHTW 19

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam : tiểu dự án 3: thương mại, chế biến, và tiếp thị thủy sản (báo cáo số 7: phụ lục chính)

 

1996

QHTW 20

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo lần thứ nhất)

 

1997

QHTW 21

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 22

Tóm tắt dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000 2010

 

1999

QHTW 23

Đánh giá hiện trạng và xây dựng tổng quan quy hoạch nuôi trồng thủy sản trong cả nước

Lương Ngọc Thúy

1994

QHTW 24

Bản tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng triều thời kỳ 1995-2005

 

1995

QHTW 25

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam bước chuẩn bị báo cáo cuối cùng

nhóm soạn thảo, nhóm tư vấn Nghề cá Đan Mạch

1995

QHTW 26- 27

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 của ngành thủy sản

 

1990

QHTW 28

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2010 các chính sách và chiến lược hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển

 

1997

QHTW 29-30

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

1999

QHTW 31

Dự án Quy hoạch tổng thể, tiểu dự án 1: Đánh giá về kỹ thuật, tài chính và kinh tế ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản Việt Nam (phụ lục)

 

1996

QHTW 32

Đề cương dự án rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

2008

QHTW 33

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam : Quy hoạch tổng thể lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản

Bs. Lê Thị Thanh huyền

1996

QHTW 34 -35

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020

 

2004

QHTW 36

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 37

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo)

 

 

QHTW 38

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản ở các Hồ chứa nước của Việt Nam giai đoạn 1995-2000

Nguyễn Duy Chỉnh

1994

QHTW 39

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2010 các chính sách và chiến lược hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển

 

 

QHTW 40

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (báo cáo tóm tắt)

 

2012

QHTW 41

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

2012

QHTW 42

Đề cương dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

2008

QHTW 43

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996-2010 (báo cáo chính)

 

1998

QHTW 44 - 45

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản, Tiểu dự án II: đánh giá địa lý, xã hội và Kinh tế - xã hội của ngành thủy sản Việt Nam (báo cáo cuối cùng)

 

1996

QHTW 46

Đề tài: Định mức xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: báo cáo kết quả đề tài (dự thảo lần 1)

ThS. Phạm Thị Hồng Vân

2005

QHTW 47

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản đến năm 2010

 

2002

QHTW 48

Dự án quy hoạch hệ thống chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (báo cáo tổng hợp)

 

2005

QHTW 49

Định hướng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam đến năm 2000-2010

 

1996

QHTW 50

Đề tài xây dựng định mức quy hoạch tổng thể ngành thủy sản

 

2005

QHTW 51

Dự án Quy hoạch Tổng thể ngành Thủy sản đến năm 2010 (các chương trình và dự án)

 

1997

QHTW 52

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 1: Báo cáo chính

 

1996

QHTW 53

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 2: Thể chế và Tài chính

 

1996

QHTW 54

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 4: Cung ứng Nguyên liệu thủy sản

 

1996

QHTW 55

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 5: Chế biến thủy sản

 

1996

QHTW 56

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 6: tiếp thị

 

1996

QHTW 57

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 7: Phụ lục chính

 

1996

QHTW 58

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản 2010: Tiền đề sự án quy hoạch tổng thể

 

1997

QHTW 59

Đề tài: Xây dựng định mức quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: các báo cáo chuyên đề

 

2005

QHTW 60

Đề tài : định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: báo cáo kết quả đề tài

 

2007

QHTW 61

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: Chiến lược xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời kỳ 1996 -2000 và 2010

 

 

QHTW 62

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản, Tiểu dự án II: đánh giá địa lý, xã hội và Kinh tế - xã hội của ngành thủy sản Việt Nam (Phụ lục)

 

1996

QHTW 63

Đề tài định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản  (báo cáo kết quả đề tài)

 

2006

 


 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI QUY HOẠCH VÙNG

Kí hiệu xếp giá/
SĐKCB

Tên Tài Liệu

Chủ biên

năm xuất bản

QHV 01

Báo cáo tổng hợp dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn thủy sản cấp quốc gia vùng ven biển Cà Mau năm 2020

 

2010

QHV 02

Báo cáo Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia hồ ĐĂK LĂK đến năm 2020

 

2010

QHV 03

Báo cáo tổng hợp dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp Quốc gia ngã ba sông Đà - Lô - Thao đến năm 2020

 

2011

QHV 04

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

 

2002

QHV 05a - 05b

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền trung 2005-2020

 

2005

QHV 06

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2005-2020

 

2005

QHV 07

Báo cáo tóm tắt quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản tiểu vùng bình minh 3 huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

 

2005

QHV 08-09

Đề cương quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng đồng bằng sông Cửu Long và Sông Hồng

 

2005

QHV 10

Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kỳ 2005 - 2020 (báo cáo tóm tắt - dự thảo lần 1).tập 1

 

2005

QHV 11

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng năm 2020

 

2008

QHV 12

Báo cáo chuyên đề các khu bảo tồn và nguồn lợi thủy sản và môi trường vùng Quy hoạch;  Đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái thủy sinh; Dự báo môi trường sinh thái thủy sinh các giải pháp về môi trường (Đề tài Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020)

Phan Thị Ngọc Diệp

2005

QHV 13

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 trong điều kiện Biến Đổi khí hậu

 

2012

QHV14

Dự án Quy hoạch Nông nghiệp vùng Hà Nôi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyển 2, báo cáo tóm tắt)

Nguyễn Đức Thi (chủ nhiệm dự án)

2012

QHV15

Dự án Quy hoạch Nông nghiệp vùng Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Phụ lục các biểu hiện trạng và Quy hoạch vùng nông nghiệp Hà Nội)

 

2012

QHV16

Đề cương và dự toán Quy hoạch Nông nghiệp Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

 

2008

QHV17

Báo cáo tổng hợp rà soát quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020

 

2014

QHV18

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 (dự thảo lần 3)

 

2012

QHV19-20

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 (bản tóm tắt)

 

2004

QHV 21

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2003

QHV 22

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông - Lâm Nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2004

QHV 23

Dự án Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Hồng (các phương án và phát triển các dự án)

 

1994

QHV 24

Phương án Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản 6 tỉnh Trung du và Miền núi Đông Bắc Việt Nam thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 25-27

Phương án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 1991- 2000

 

1992

QHV 28

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

 

1997

QHV 29

Dự án quy hoạch tổng thể đồng Bắng Sông Hồng tập 3: Kế hoạch cho tương lai

 

1995

QHV 30

Dự án Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng: Báo cáo sơ bộ về môi trường

 

1993

QHV 31

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông - Lâm nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2003

QHV 32-33

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản 6 tỉnh trung Du và miền núi Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1993-2000 (dự thảo)

Nguyễn Duy Chỉnh

1993

QHV 34

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển nghề cá các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 -2000

 

1993

QHV 35

Dự thảo Quy hoạc phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991 - 2000

 

1991

QHV 36

Báo cáo rà soát quy hoạch các tỉnh ven biển miền trung để giảm nhẹ tác động của Thiên tai lũ lụt

 

2000

QHV 37

Dự thảo Quy hoạch tổng thể chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 38-39

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (tập 3 phụ lục 1-8 vùng dự án Minh Hải)

 

1993

QHV 40-41

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (Quyển 6 phụ lục 17-19 vùng dự án Bến Tre)

 

1993

QHV 42-44

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (Quyển 5 phụ lục 9-16 vùng dự án Bến Tre)

 

1993

QHV 45

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (tập 2 báo cáo chính vùng dự án Minh Hải)

 

1993

QHV 46

Quy hoạch Lũ đồng bằng Sông Cửu Long tập 7: Báo cáo chuyên đề đánh giá sơ bộ về tác động Môi trường

 

1998

QHV 47-48

Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản vùng Tứ Giác Long Xuyên (1990-2000)

 

1989

QHV 49

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông - Lâm Nghiệp vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 -2010

 

2002

QHV 50 - 50b

Phướng án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 51

Quy hoạch phát triển tổng thể Kinh tế Biển : Định hướng phát triển ngành thủy sản các vùng ven biển Việt Nam giai đoạn  1996 -2010

 

1995

QHV 52-55

Dự thảo quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 56

Quy hoạch phát triển khai thác cơ khí - hậu cần dịch vụ thủy sản tiểu vùng Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

Lê Nguyên Cẩn

1991

QHV 57

Dự thảo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

Nguyễn Hải Đường

1991

QHV 58

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

Trần Phú Tùng

1997

QHV 59-62

 Phương án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng Bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 63

Dự án quy hoạch phát triển khai thác hải sản vùng biển khơi tuyến đảo (giai đoạn 1995- 2010) tập 1 : hiện trạng

 

1994

QHV 64

Quy hoạch phát triển khai thác thủy sản vùng biển khơi, tuyến đảo (giai đoạn 1995 - 2000)

 

1995

QHV 65-67

Quy hoạch tổng thể phát triển vùng triều giai đoạn 1995 -2005(tập 1)

Lê Nguyên Cẩn

1994

QHV 68-69

 Quy hoạch tổng thể phát triển vùng triều giai đoạn 1995 -2005(tập 2)

 

1995

QHV 70

Phương án quy hoạch lưới chế biến thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990-2010

 

1990

QHV 71

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000 (dự thảo)

Chủ biên Nguyễn Hải Đường

1991

QHV 72

Tóm tắt báo cáo Hội thảo tiến độ II Quy hoạch miền Trung

 

1996

QHV 73

Báo cáo Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông , Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ

TT ứng dựng tiến bộ kỹ thuật

2002

QHV 74 -78

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chế biến - tiêu thụ thủy sản miền Đông Nam Bộ giai đoạn 1993-2000

Trần Phú Tùng, Lê Đình Khả, Huỳnh Định Tiền,…

1993

QHV 79

Báo cáo điều chỉnh cơ cấu sản xuất và quy hoạch sử dụng đất phát triển Nông, Lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Viện Quy hoạch và Thiết kế NN

2002

QHV 80

Quy hoạch hệ thống đê biển va đê cửa sông Đồng bắng Sông Cửu Long (báo cáo tóm tắt)

Tô Văn Trường

2000

QHV 81

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Mê Công: dự thảo đề cương quy hoạch tổng thể

 

1991

QHV 82

Dự án quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long: dự thảo tổng thể khái quát

 

1991

QHV 83-84

Dự thảo Quy hoạch cơ khí và hậu cần dịch vụ nghề cá vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Đào Văn Thiều

1990

QHV 85- 85 b

Báo cáo tóm tắt quy hoạch nghề khai thác hải sản gần bờ các tỉnh Miền Trung đến năm 2010

Nguyễn Duy Chỉnh chủ biên

2002

QHV 86

Quy hoạch phát triển khai thác, hậu cần dịch vụ nghề cá tiểu vùng Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

 

 

QHV 87

Phụ lục quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản miền Đông Nam Bộ 1993 - 2000 (kèm theo báo cáo chính)

 

 

QHV 88

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm thâm canh nghiên cứu khả thi quyển 4: báo cáo chính vùng dự án Bến Tre

 

1993

QHV 89-90

Điều tra quy hoạch phát triển khai thác - cơ khí - hậu cần dịch vụ thủy sản cùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 1990-2000

 

1990

QHV 91

Phương án quy hoạch khai thác  hải sản cơ khí và hậu cần dịch vụ nghề cá vùng đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 1991-2000

PTS. Nguyễn Duy Chỉnh

1991

QHV 92

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long đến năm 2010: tập II báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 93-95

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm biển bán thâm canh nghiên cứu khả thi tập 1: tóm tắt thực thi

 

1993

QHV 96

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm biển bán thâm canh tỉnh Minh Hải phụ lục đánh giá hiện trạng vùng dự án Ganh Hao tỉnh Minh Hải

 

1993

QHV 97

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển miền Trung thời kỳ 1992-2000

 

1992

QHV 98

Báo cáo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông - Lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ

 

2003

QHV 99-100

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất thủy sản trên Đầm Phá Việt Nam

Ngô Anh Tuấn

1995

QHV 101

Quy hoạch khai thác - cơ khí - hậu cần dịch vụ nghề cá các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1991-2000

 

1992

QHV 102

Quy hoạch phát triển thủy sản ở các hồ chứa nước và hồ chứa tự nhiên thuộc vùng Trung du và miền núi phía Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1993-2000

Nguyễn Duy Chỉnh

1993

QHV 103

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

Trần Phú Tùng chủ biên

1997

QHV 104

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập I

 

1999

QHV 105

Quy hoạch nuôi tôm và Hải sản ở các vùng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ 2001-2010

Hà Xuân Thông

2004

QHV 106

Quy hoạch phát triển nuôi tôm và Hải sản vùng duyên hải Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ giai đoạn 2001-2010

 

2004

QHV 107

Dự thảo Quy hoạch tổng thể chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 108

Chương trình quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Báo cáo khởi đầu)

 

1995

QHV 109

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ 1996-2010

 

1995

QHV 110

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng năm 2020 (dự thảo lần 3)

 

2008

QHV 111

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 (báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung thời kỳ 2005-2020)

 

2006

QHV 112

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020( tập 2: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung thời kỳ 2005-2020) (dự thảo lần 2)

 

2005

QHV 113

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 (tóm tắt)

 

2004

QHV 114

Báo cáo nghiên cứu khả thi quy hoạch Khánh Hòa thành trung tâm nghề cá vùng Nam Bộ

 

2012

QHV 115

Quy hoạch phát triển thủy nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020

 

2008

QHV 116

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ Cá Tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

QHV 117

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi thủy sản vùng cát ven biển Miền Trung

Hà Xuân Thông

2004

QHV 118

Báo cáo bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cà Tra, Cá Basa vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005-2020

 

2008

QHV 119

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long

 

1993

QHV 120

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng hợp Đồng bằng Sông Cửu Long tập 1 (dự thảo

 

2005

QHV 121

 

 

2000

QHV 122

Định hướng quy hoạch đồng bằng Sông Cửu Long (báo cáo tóm tắt)

 

1995

QHV 123

Dự án quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Hồng (dự thảo quy hoạch tổng thể)

 

1989

QHV 124

Phương hướng cơ bản vê quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 1994-2010 (báo cáo đợt 3)

 

1994

QHV 125

Quy hoạch Lũ đồng bằng Sông Cửu Long tập 7: Báo cáo chuyên đề đánh giá sơ bộ về tác động Môi trường

 

1998

QHV 126

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 127

Quy hoạch tổng thể chế biến va tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1992-2000

 

1992

QHV 128

Dự án quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng ( báo cáo khởi đầu)

 

1989

QHV 129

Báo cáo quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

2013

QHV 130

Về quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Lúa  - Tôm Đồng bằng Sông Cửu Long (dự thảo)

 

2001

QHV 131-132

Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 : Tập 1: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kỳ 2005-2020

 

2006

QHV 132a

Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 : Tập 2: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thời kỳ 2005-2020

 

2006

QHV 133

Đề tài quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020 (Các Phụ Lục)

 

2007

QHV 134

Dự án bổ sung hoạch chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ Cá Tra, Cá Ba Sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

 

 

 

 

QHV 135

Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Sông Hồng đến năm 2010: tập 1 báo cáo hợp phần: hiện trạng nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2003

QHV 136

Dự thảo quy hoạch thủy lợi đồng bằng Sông Cửu Long 2005 -2010 và định hướng đến 2020

 

2005

QHV 137

Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Sông Hồng đến năm 2010: tập 2 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 138

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 (báo cáo tổng hợp đề án , dự thảo 3)

 

2006

QHV 140

Quy hoạch chi tiết nghề khai thác hải sản xa bờ đến năm 2010 vùng Đông và Tây Nam Bộ

 

1999

QHV 141

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 tập 3: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2005-2020 (báo cáo tóm tắt)

 

2005

QHV 142

Quy hoạch khai thác hải sản xa bờ vịnh Bắc Bộ đến năm 2010 (bản chính thức)

 

2005

QHV 143

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long : quy hoạch chi tiết mô hình vùng nuôi tôm và sơ đồ bản vẽ quy hoạch các hệ thống nuôi

Hà Xuân Thông

 

QHV 144

Nhiệm vụ điều tra quy hoạch phát triển ngành thủy sản ở bốn vùng trọng điểm

 

1990

QHV 145

Báo cáo quy hoạch nghề khai thác Hải Sản gần bờ vùng Biển Đông - Tây Nam Bộ đến năm 2010 (báo cáo chính thức)

Nguyễn Duy Chỉnh

2004

QHV 146

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020 (Báo cáo tổng hợp)

 

2006

QHV 147

Báo cáo tóm tắt dự án bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá Tra, Ba Sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

QHV 148

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020

 

2010

QHV 149

Báo cáo đề tài điều tra quy hoạch ngành thủy sản thành phố Hà Nôị thời kỳ 1990-2000

 

1990

QHV 150

Báo cáo tính toán sự báo định hướng phát triển dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến năm 2010

 

2005

QHV 151

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng, tập 3 (vận tải, phát triển đô thị)

 

 

QHV 152

Dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến: báo cáo tóm tắt

 

2005

QHV 153

Dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến: báo cáo tổng hợp

 

2006

QHV 154

Hiện trạng nghề cá vùng Dồng bằng Sông Hồng thuộc dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Hồng"

 

1993

QHV 155

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập I (đã hiệu chỉnh)

 

2000

 

 

 

 

QHV 156

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập II:Hướng dẫn quy hoạch quản lý vùng và trại nuôi tôm

 

1999

QHV 157

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập III: Thiết kế quy hoạch chi tiết cho 5 vùng trọng điểm nuôi tôm thâm canh

 

1999

QHV 158

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tóm tắt

 

2000

QHV 159

Báo quy hoạch khai thác hải sản xa bờ vịnh Bắc Bộ đến năm 2010

TS. Nguyễn Duy Chỉnh

2004

QHV 160

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án " Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

2007

QHV 161

Điều tra khảo sát lập qui hoạch xây dựng nghề cá Việt Nam (vùng Nam Bộ) 1994-2000

 

1995

QHV 162

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi thủy sản vùng cát ven biển Miền Trung

Hà Xuân Thông

2004

QHV 163

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long (báo cáo khởi đầu: nghiên cứu khả thi dự án nuôi tôm biển bán thâm canh

 

 

 

 

 

1992

 


 

   

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI QUY HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG

Kí hiệu xếp giá
SĐKCB

Tên Tài Liệu

 Năm xuất bản

QHĐP 01

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm thị xã Hà Tiên đến năm 2010/Phân Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2002

QHĐP 02 - 05

Dự án quy hoạch phát triển nuôi cá huyện Thanh Trì 1986 - 1990

1985

QHĐP 06

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện An Minh - Kiên Giang đến năm 2010/Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QH 07 -08

Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Phú Yên thời kỳ 1999-2010

1999

QHĐP 09

Dự kiến quy hoạch sử dụng, nuôi trồng khia thác tiềm năng nguồn lợi Đầm Thị Nại - Nghĩa Bình/ Đỗ Chí Hưng, Nguyễn Chỉnh

1999

QH ĐP 10

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 1991 - 2000/ Hà Xuân Thông

 

QHĐP 11-12

Dự án quy hoạch Tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 1991 - 2000/ Hà Xuân Thông (Báo cáo tóm tắt)

1990

QHĐP 13A - 13B

Thuyết minh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Phú yên thời kỳ 1991-2000

1990

QHĐP 14 - 15

Thuyết minh quy hoạch ngành thủy sản huyện Đức Phổ

1988

QHĐP 16

Phương án quy hoạch tổng thể về sản xuất nông nghiệp huyện Đức Phổ

1987

QHĐP 17

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010/Phân Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2003

QHĐP 18 - 19

Thuyết minh thiết kế quy hoạch khu nuôi tôm Cồn Ngao (Huyện Núi Thành - T. Quảng nam - Đà nẵng)

1995

QHĐP 20

Thuyết minh chung Quy hoạch thủy lợi vùng nuôi tôm, lúa - Lúa Nam Cà Mau/Lê Sâm

2001

QHĐP 21

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản Thái Bình đến năm 2010/Hà Xuân Thông

2002

QHĐP 22

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện An Biên tỉnh Kiên Giang 2010/ Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QHĐP 23

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2010/ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QHĐP 24

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản giai đoạn 2000 - 2010 và thiết kế mô hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Nam: Tập I Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2010

2001

QHĐP 25

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản (2000 - 2010) thiết kế mô hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Nam: tập II thiết kế mô hình trang trại nuôi thủy sản và nuôi cá ruộng trũng tỉnh Hà Nam

2001

QHĐP 26

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

1997

QHĐP 27

Báo cáo quy hoạch điểm - cụm kinh tế - xã hội nghề cá Vàm Láng - Tiền Giang (1996-2000-2010)

1996

QHĐP 28

Báo cáo khởi đầu Quy hoạch tổng thể phát triển Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Ninh Bình thời kỳ 1997-2010

1997

QHĐP 29

Báo cáo điều tra quy hoạch ngành thủy sản thành phố Hà Nội (1990 - 2000)

1990

QHĐP 30

Phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Mai Châu giai đoạn (1996 - 2010)

1995

QHĐP 31-32

Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế sinh thái vùng Gò đồi - Hà Tây

1994

QHĐP 33

Dự án quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Bình Thuận 2010

1994

QHĐP 34

Đề cương quy hoạch phát triển Thủy sản tỉnh Hà Nam giai đoạn 2000-2010

2000

QHĐP 35-36

Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế vùng Quảng Lộ - Phụng Hiệp - bán đảo Cà Mau

1986

QHĐP 37

Quy hoạch phát triển nghề cá huyện Cô Tô Quảng Ninh (Giai đoạn 1997-2010)/ Dự thảo lần I/ Nguyễn Viết Vĩnh

1997-2010

QHĐP 38-40

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản huyện đảo Cô Tô giai đoạn (1996 - 2010)/ Nguyễn Viết Vĩnh

1997

QHĐP 41

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản thị xã Uông Bí đến năm 2010

2002

QHĐP 42

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành thủy sản 1996-2010: phần Quy hoạch phát triển kinh tế nghề cá tổng hợp vùng ven Vịnh Hạ Long thời kỳ 1998-2010/ Phạm Thị Hồng Vân

1998

QHĐP 43

Quy hoạch phát triển nghề cá Cửa Tùng  - Quảng Trị giai đoạn 1996-2010

1996

QHĐP 44

Thuyết minh quy hoạch thủy sản huyện Thạch Hà - Nghệ Tĩnh/Trần Viết Giáp

1986

QHĐP 45

Dự thảo báo cáo định hướng phát triển kinh tế - thủy sản Vĩnh Long đến 2010/Phân viện KT và QHTS

1996

QHĐP 46

Báo cáo Quy hoạch Tổng thể huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1983

QHĐP 47

Dự án quy hoạch  phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2000-2010

1995

QHĐP 48-49

Dự thảo quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Quảng Nam - Đà Nẵng - Thuận Hải thời kỳ 1991-2000/ Trần Huy Cương

1991

QHĐP 50

Quy hoạch định hướng phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa bàn TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1997-2000-2010)

1997

QHĐP 51

 Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản Tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 1997-2010)

1997

QHĐP 52

 Sơ bộ Quy hoạch tổng mặt bằng các cơ sở thuộc bộ thủy sản đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

 

QHĐP 53

 Dự thảo Quy hoạch công trình cảng cá Vũng Rô

1993

QHĐP 54

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Hòn Đất đến năm 2010

2002

QHĐP 55

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Kiên Lương đến năm 2010

2002

QHĐP 56

Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thành thời kỳ 2006-2015, định hướng 2020

2006

QHĐP 57

Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển khia thác, cơ khí, cảng cá, và dịch vụ hậu cần thủy sản giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2012

QHĐP 58

Báo cáo tổng hợp " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2008

QHĐP 59

Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh năm 2010 và 2020

1998

QHĐP 60

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai điều chỉnh đến năm 2010 - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của tỉnh Lào Cai

2005

QHĐP 61

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản phần nuôi trồng thủy sản kết hợp với nông nghiệp và Lâm nghiệp huyện Đầm Rơi - Minh Hải/ Hà Xuân Thông

1998

QHĐP 62

Quy hoạch phát triển ngành thủy sản giai đoạn 1996-2000 và 2010 tỉnh Kiên Giang

1996

QHĐP 63

Thuyết minh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Phú yên thời kỳ 1991-2000

1990

QHĐP 64

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản thị xã Uông Bí đến năm 2010

2001

QHĐP 65

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản Minh Hải (giai đoạn 1994 - 1995 và 1996 - 2000)

1994

QHĐP 66

Quy hoạch ngành thủy sản Quảng Ngãi đến năm 2010

1994

QHĐP 67-68

thuyết minh quy hoạch thủy sản huyện Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

1986

QHĐP 69

Dự án kế hoạch phát triển thuyền nghề khai thác Biển Đông của ngành thủy sản tỉnh Quảng Trị 1994-1995-1996

1994

QHĐP 70

Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 ( Tài liệu dự thảo dùng trong hội thảo tháng 6 năm 2000 tại sở Thủy sản Tiền Giang)

2000

QHĐP 71

Về quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Thái Bình đên năm 2010 (dự thảo)

2002

QHĐP 72

Quy hoạch tổng thể phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh Tiền Giang năm 2010 (báo cáo hội thảo)

2000

QHĐP 73

Điều chỉnh, bổ sung đề cương dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020

2008

QHĐP 74

Đề cương dự án quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đack Lack giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020

2008

QHĐP 75

Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau (báo cáo tóm tắt, tập 1)

2005

QHĐP 76

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đến năm 2020 (hồ sơ trình duyệt)